x

Pizza TOP

Obchodné podmienky

pre prevádzku - Pizza Top

DUTY Company s.r.o., Bratislavská 2833/17, 949 01 Nitra

IČO:51 889 099 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.:Sro, vl.č.:46960/N

(ďalej len Predávajúci")                                                                    

1. Objednávka

Minimálna hodnota objednávky pre rozvoz je 6€. Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju stornovať telefonicky prípadne priamo na príslušnej prevádzke.

Realizácia objednávky:

Objednávku je možné vytvoriť nasledovnýmu spôsobmi:

– Osobne počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených na www.pizzatop.sk)

– Telefonicky na telefónnych čislach počas otváracích hodín rozvozu(zverejnených na

www.pizzatop.sk)

– Online objednávka – objednávka prostredníctvom našej webovej stránky

www.pizzatop.sk

– Prostredníctvom web stránok, s ktorými naša pizzeria spolupracuje

Platba:

Platbu je možné zrealizovať:

– Pri osobnom odbere osobne na prevádzke počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených

na www.pizzatop.sk),

– Pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, gastro lístkami alebo platobnou kartou (nutné ohlásiť pri realizovaní objednávky).

2. Dodacie a platobné podmienky

– V prípade dodania kuriérskou službou – cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je

možné zistiť na www.pizzatop.sk

– Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke

Predávajúci sa zaväzuje:

– dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

– adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.

Kupujúci sa zaväzuje:

– prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

3. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

– telefonicky denne v čase od 10:00 do 22:00 na tel. č. 0903 615 555

– prostredníctvom kuriéra

– osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby

Záruka:

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru:

– osobne

– prostredníctvom kuriéra

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie:

– pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti

– pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 7 pracovných dní dobropisom na účet platiteľa

4. Akcie

V prípade, že zákazník má záujem o využívanie akcií, resp. zúčastňovaní sa na súťažiach , je nutné aby súhlasil so všetkými pravidlami. V prípade, že s pravidlami súťaže nesúhlasí, nemôže sa tejto akcie zúčastniť, resp. uplatniť si akciu.

5. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927, http://www.soi.sk, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, IČO: 42 088 453, http://www.sospotrebitelov.sk/ a OMBUDSPOT®, združenie na ochranu práv spotrebiteľov, Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad, IČO: 37 872 117. Príslušné oprávnené právnické osoby sú zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na webovom sídle http://www.mhsr.sk. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Ak je kupujúci spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, má kupujúci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (webové sídlo Európskeho spotrebiteľského centra v SR: http://www.esc-sr.sk).

6. Záverečné ustanovenie

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 09.09.2020.

Reklamačný poriadok

Článok 1

Základné ustanovenia

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zakonnika č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2

Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak zákazníkovi sú v prevádzke Pizza TOP poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu, ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3

Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zisti dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho zmeny prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ ma takýto doklad k dispozícii.

Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci zmeny alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolnosti reklamácie.

Vedúci zmeny alebo nim poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dni.

Článok 4

Chyby odstrániteľné

Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatne, riadne a včasne odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako 25% z porcie jedla) v závislosti od toho, akú chybu zákazník reklamuje.

Článok 5

Chyby neodstrániteľné

V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

Článok 6

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká.

Článok 7

Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru.

Článok 8

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 09.9.2020.

Čakajte prosím...